Wie si mir?

Hêtre, um Wandhaff, ass eng modern an zukunftsorientéiert Crèche.

Onst Zil ass d’harmonesch Entwécklung vum Kand ze förderen andeems mir d’Eenzegartegkeet vun all Mënsch unerkennen an seng Fähegkeet individuell als Persoun grouss ze ginn ënnerstëtzen.

Den Interêt vum Kand steet an onser Crèche um Wandhaff, ëmmer am Mëttelpunkt vun eisen Handlungen, an dat an all Beräich : Gesondheet, Erzéiung, Iessen, Aktivitéiten asw.

Respekt, Entwécklung, Solidaritéit an Guttheet sinn d’Wäerter vun eisem edukativen Handelen. Mir setzen si an enger Logik vun nohalteger Entwécklung ëm vir soumat d’ekologescht, soziaalt an ökonomescht Gläichgewiicht ze ënnerstëtzen. 

Agreéiert Crèche - Chèques Service