Kontakter a wou mir sinn

Ons Crèche empfänkt Kanner vun 2 Méint bis 4 Joer, Méindes bis Freides, vun 7:00 bis 19:00 Auer.

Vir weider Informatiounen an Aschreiwungen rufft un um  26 30 57 89     E-mail : info@hetre.lu  

D’Crèche Hêtre um Wandhaff befënnt sech no bei den Gemengen : Capellen, Mamer, Garnech, Stengefort, Klengbetten, Hagen, Käerch, Goetzen an Olm.

Crèche HÊtre s.à.r.l.    Bâtiment Solarwind   13, rue de l’Industrie    L – 8399 Windhof

Tél. : 00352 26 30 57 89 Fax : 00352 27 40 57 89

E-mail : info@hetre.lu

Agreéiert Crèche – Agrément gouvernemental

Service d'éducation et d'accueil agrée - Agrément gouvernemental n°SEAJ 20170143

Parking an einfachen Zougang

Wei kommt dir bei d'Crèche Hêtre Lëtzebuerg
Agreéiert Crèche - Chèques Service